Бакалавърско обучение

Бакалавърско обучение

Катедра ЛЕОПС > Обучение > Бакалавърско обучение

Катедра „Ландшафтна екология и опазване на природната среда“ обезпечава обучението по редица задължителни и избираеми курсове в бакалавърските програми „География“, „Туризъм“, „Регионално развитие“, „История и география“, „География и биология“, „География и английски език“, „Геопространствени системи и технологии“. Част от бакалавърското обучение, което предоставя катедрата, е свързано със задължителни учебни практики.

Бакалавърски курсове

Бакалавърски практики

В рамките на бакалавърското обучение преподавателите от катедрата водят редица учебни практики, свързани с практическо усвояване на теоретичните знания по дисциплини като Ландшафтна екология, Обща биогеография и география на почвите, Природна география на България, Природна среда за развитие на туризма, Карстови ландшафти.

Учебна практика по География на почвите, Биогеография и ландшафтна екология
Учебна практика по Природна и социално-икономическа география на България